WYSZUKIWARKA PRACOWNIKÓW UW

Powrót na stronę główną UW
Uniwersytet Warszawski
WyszukiwarkaKontaktAktualnościStruktura UW
Zmień język:PolskiEnglish

Lista jednostek UW


Adres jednostki

Wyszukiwarka

Pion Rektora
                     Sekretariat Rektora - Adres
        Biuro Rektoratu  - Adres
                     Kancelaria Ogólna - Adres
        Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej  - Adres
                     Sekcja Kontroli Wewnętrznej - Adres
                     Sekcja Audytu Wewnętrznego - Adres
        Zespół Radców Prawnych  - Adres
        Dział Zamówień Publicznych  - Adres
        Biuro Prawno-Legislacyjne  - Adres
        Biuro Informacji i Promocji UW  - Adres
        Dział Strategicznych Analiz Finansowych  - Adres
        Biuro Promocji UW  - Adres
                     Sekcja marketingu i reklamy - Adres
                     Sekcja do spraw organizacji imprez - Adres
                     Sekcja do spraw promocji kultury - Adres
                     Sekcja do spraw wydawnictw - Adres
                     Sekcja do spraw obsługi informatycznej - Adres
        Biuro Prasowe  - Adres
        Biuro ds. Jakości Kształcenia  - Adres
                     Sekcja Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia - Adres
                     Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia na UW - Adres
        Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia na UW  - Adres
        Biuro Promocji  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Pion Prorektora ds. Nauczania i Polityki Kadrowej
                     Sekretariat Prorektora ds.Zasobów Ludzkich i Kszt.Ustawiczn. - Adres
        Biuro Spraw Pracowniczych  - Adres
                     Sekcja Spraw Nauczycieli Akademickich - Adres
                     Sekcja Spraw Pracowników nie będących Naucz. Akademickimi - Adres
                     Sekcja ds. Emerytur i Rent - Adres
                     Sekcja Etatowa - Adres
                     Sekcja ds. Ubezpieczeń - Adres
                     Sekcja Obrony Cywilnej - Adres
                     Sekcja ds. nauczania - Adres
                     Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych - Adres
        Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Pion Prorektora ds. Rozwoju i Polityki Finansowej
                     Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju i Polityki Finans. - Adres
        Biuro Projektów Strukturalnych  - Adres
        Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Pion Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy
                     Sekretariat Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy - Adres
        Biuro Współpracy z Zagranicą  - Adres
                     Sekcja Erasmus - Adres
                     Sekcja Kształcenia Zawodowego i Europejskich Programów Edukacyjnych - Adres
                     Sekcja Współpracy Międzynarodowej - Adres
        Biuro Obsługi Badań  - Adres
                     Sekcja Obsługi Krajowych Programów Badawczych - Adres
                     Sekcja Obsługi Międzynarodowych Programów Badawczych - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Pion Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia
                     Sekretariat Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia - Adres
        Biuro Spraw Studenckich  - Adres
                     Sekcja toku studiów - Adres
                     Sekcja jakości kształcenia - Adres
                     Sekcja socjalna - Adres
                     Sekcja zagraniczna - Adres
                     Sekcja dokumentacyjna - Adres
                     Sekretariat Rzeczników Dyscyplinarnych ds. Studentów i Komisji Dyscyplinarnych dla Studentów (I i II instancja) - Adres
        Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych  - Adres
                     Centrum Komputerowe dla Studentów Niewidomych i Niedowidzących - Adres
        Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów  - Adres
                     Biuro Karier - Adres
                     Klub Absolwenta - Adres
        Biuro ds. Rekrutacji  - Adres
        Biuro ds. Realizacji Procesu Bolońskiego  - Adres
        Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia na UW  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
        Instytut Matematyki  - Adres
                     Zakład Logiki Matematycznej - Adres
                     Zakład Układów Dynamicznych - Adres
                     Zakład Algebry i Teorii Liczb - Adres
                     Zakład Teorii Prawdopodobieństwa - Adres
                     Zakład Geometrii i Topologii - Adres
                     Zakład Równań Różniczkowych - Adres
                     Zakład Geometrii - Adres
                     Administracja Instytutu Matematyki - Adres
        Instytut Informatyki  - Adres
                     Zakład Analizy Algorytmów - Adres
                     Zakład Logiki Stosowanej - Adres
                     Zakład Podstaw Informatyki - Adres
                     Zakład Systemów Operacyjnych - Adres
                     Zespół Obsługi Systemów Komputerowych - Adres
                     Laboratorium Komputerowe Instytutu Informatyki - Adres
                     Administracja Instytutu Informatyki - Adres
        Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki  - Adres
                     Zakład Statystyki Matematycznej - Adres
                     Zakład Równań Fizyki Matematycznej - Adres
                     Zakład Analizy Numerycznej - Adres
                     Zakład Biomatematyki i Teorii Gier - Adres
                     Administracja Instytutu Matematyki Stosowanej i Mechaniki - Adres
        Zakład Matematyki Finansowej i Ubezpieczeniowej  - Adres
        Laboratorium Komputerowe Wydziału Matematyki,Inform.i Mech.  - Adres
        Biblioteka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki  - Adres
        Administracja Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki  - Adres
                     Dziekanat Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Adres
                     Sekcja Studencka Wydziału Matematyki, Informatyki i Mech. - Adres
                     Sekcja Finansowa Wydziału Matematyki, Informatyki i Mech. - Adres
                     Sekcja Gospodarcza Wydziału Matematyki, Informatyki i Mech. - Adres
                     Sekcja Obsługi Badań Wydziału Matematyki, Inform. i Mech. - Adres
                     Sekretariat Instytutów Wydziału Matematyki, Inform. i Mech. - Adres
        Obsługa Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Wydział Fizyki
        Instytut Fizyki Doświadczalnej  - Adres
                     Zakład Badań Strukturalnych - Adres
                     Zakład Biofizyki - Adres
                     Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych - Adres
                     Zakład Fizyki Ciała Stałego - Adres
                     Zakład Optyki - Adres
                     Zakład Spektroskopii Jądrowej - Adres
                     Zakład Fizyki Jądra Atomowego - Adres
                     Zakład Dydaktyki Fizyki - Adres
                     Zakład Fizyki Biomedycznej - Adres
                     Zakład Struktury i Dynamiki Sieci - Adres
                     Pracownia Fizyczna I - Adres
                     Pracownia Fizyczna II - Adres
                     Pracownia Pokazów Wykładowych - Adres
                     Pracownia Elektroniczna - Adres
                     Warsztaty Mechaniczne - Adres
                     Zakład Struktury Materii Skondensowanej - Adres
                     Zakład Fizyki Jądrowej - Adres
                     Biblioteka Instytutu Fizyki Doświadczalnej - Adres
                     Administracja Instytutu Fizyki Doświadczalnej - Adres
        Instytut Fizyki Teoretycznej  - Adres
                     Katedra Teorii Cząstek i Oddziaływań Elementarnych - Adres
                     Katedra Teorii Oddziaływań Silnych i Elektrosłabych - Adres
                     Zakład Teorii Struktury Jąder Atomowych - Adres
                     Katedra Teorii Względności i Grawitacji - Adres
                     Katedra Optyki Kwantowej i Fizyki Atomowej - Adres
                     Katedra Fizyki Materii Skondensowanej - Adres
                     Pracownia Fizyki Komputerowej - Adres
                     Biblioteka Instytutu Fizyki Teoretycznej - Adres
                     Administracja Instytutu Fizyki Teoretycznej - Adres
        Instytut Geofizyki  - Adres
                     Zakład Fizyki Atmosfery - Adres
                     Zakład Fizyki Litosfery - Adres
                     Zakład Optyki Informacyjnej - Adres
                     Biblioteka Instytutu Geofizyki - Adres
        Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego  - Adres
                     Katedra Astrofizyki Obserwacyjnej - Adres
                     Zakład Astrofizyki Teoretycznej - Adres
                     Zakład Astronomii Pozagalaktycznej - Adres
                     Pracownia Instrumentalno-Dydaktyczna w Ostrowiku - Adres
                     Biblioteka Obserwatorium Astronomicznego - Adres
                     Administracja Obserwatorium Astronomicznego - Adres
        Katedra Metod Matematycznych Fizyki  - Adres
        Nauczycielskie Kolegium Fizyki  - Adres
        Ośrodek Komputerowy Wydziału Fizyki  - Adres
        Biblioteka Wydziału Fizyki UW  - Adres
        Administracja Wydziału Fizyki  - Adres
                     Administracja Smyczkowa 5/7 - Adres
                     Administracja Pasteura 7 - Adres
                     Administracja Hoża 69 - Adres
                     Dofinansowanie MSOŚ - Adres
        Obsługa Wydziału Fizyki  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Wydział Chemii
                     Zakład Chemii Fizycznej - Adres
                     Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej - Adres
                     Zakład Chemii Organicznej - Adres
                     Zakład Chemii Teoretycznej i Krystalografii - Adres
                     Zakład Fizyki i Radiochemii - Adres
                     Zakład Technologii Chemicznej - Adres
        Laboratorium Dydaktyki Chemii  - Adres
        Wydziałowe Laboratorium Pomiarowe  - Adres
        Ośrodek Informatyczny Wydziału Chemii  - Adres
        Laboratorium Badań Strukturalnych  - Adres
        Biblioteka Wydziału Chemii  - Adres
        Administracja Wydziału Chemii  - Adres
        Obsługa Wydziału Chemii  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Wydział Geologii
        Instytut Geochemii, Mineralogii i Petrologii  - Adres
                     Zakład Geochemii - Adres
                     Zakład Mineralogii - Adres
                     Zakład Petrologii - Adres
                     Zakład Geologii Złożowej i Gospodarczej - Adres
        Instytut Geologii Podstawowej  - Adres
                     Zakład Geologii Klimatycznej - Adres
                     Zakład Geologii Dynamicznej - Adres
                     Zakład Geologii Historycznej i Regionalnej - Adres
                     Zakład Paleontologii - Adres
                     Zakład Tektoniki i Kartografii Geologicznej - Adres
        Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej  - Adres
                     Zakład Geofizyki i Mechaniki Ośrodków Ciągłych - Adres
                     Zakład Geologii Inżynierskiej - Adres
                     Zakład Hydrogeologii - Adres
                     Zakład Hydrogeochemii i Dynamiki Wód Podziemnych - Adres
                     Zakład Geomechaniki - Adres
        Katedra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych  - Adres
        Stacja Bad. Ochrony Środowiska i Wpływów Antropogenicznych  - Adres
        Świętokrzyska Stacja Naukowa  - Adres
        Laboratorium Chemii Wód, Gleb i Skał  - Adres
        Magazyn Kwasów i Odczynników Niebezpiecznych  - Adres
         - Adres
        Ośrodek Komputerowy Wydziału Geologii  - Adres
        Pracownia Kserograficzna Wydziału Geologii  - Adres
        Biblioteka Wydziału Geologii  - Adres
        Muzeum Wydziału Geologii  - Adres
        Administracja Wydziału Geologii  - Adres
                     Dziekanat - Adres
                     Sekcja Ekonomiczna - Adres
                     Sekcja Finansowa - Adres
                     Sekcja Gospodarczo-Techniczna - Adres
        Obsługa Wydziału Geologii  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Wydział Biologii
        Instytut Biochemii  - Adres
                     Zakład Biochemii Roślin - Adres
                     Zakład Biologii Molekularnej - Adres
                     Zakład Regulacji Metabolizmu - Adres
        Instytut Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin  - Adres
                     Zakład Anatomii i Cytologii Roślin - Adres
                     Zakład Bioenergetyki Roślin - Adres
                     Zakład Ekofizjologii Molekularnej Roślin - Adres
                     Zakład Ekotoksykologii - Adres
                     Zakład Biologii Systemów - Adres
                     Pracownia Fitotronowa - Adres
        Instytut Botaniki  - Adres
                     Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska - Adres
                     Zakład Botaniki Środowiskowej - Adres
                     Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody - Adres
                     Zakład Molekularnej Fizjologii Roślin - Adres
                     Zakład Systematyki i Geografii Roślin - Adres
                     Białowieska Stacja Geobotaniczna w Białowieży - Adres
                     Zakład Ekologii Mikroorganizmów i Biotechnologii Środowiskowej - Adres
                     Pracownia Ekotoksykologii - Adres
        Instytut Mikrobiologii  - Adres
                     Zakład Ekologii Mikroorganizmów - Adres
                     Zakład Genetyki Bakterii - Adres
                     Zakład Mikrobiologii Stosowanej - Adres
                     Zakład Wirusologii Ogólnej - Adres
                     Zakład Mikrobiologii Ogólnej - Adres
        Instytut Zoologii  - Adres
                     Zakład Cytofizjologii - Adres
                     Zakład Cytologii - Adres
                     Zakład Ekologii - Adres
                     Zakład Embriologii - Adres
                     Zakład Hydrobiologii - Adres
                     Zakład Immunologii - Adres
                     Zakład Parazytologii - Adres
                     Zakład Paleobiologii i Ewolucji - Adres
                     Stacja Terenowa w Urwitałcie im. prof. K. Dobrowolskiego - Adres
                     Zakład Fizjologii Zwierząt - Adres
        Instytut Genetyki i Biotechnologii  - Adres
        Pracownia Analizy Skażeń Środowiska  - Adres
        Pracownia Izotopowa  - Adres
        Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej  - Adres
        Pracownia Dydaktyki Biologii  - Adres
        Zwierzętarnia Wydziału Biologii  - Adres
        Stacja Terenowa w Pilchach  - Adres
        Stacja Terenowa w Sajzach  - Adres
        Ogród Botaniczny  - Adres
        Zielnik Wydziału Biologii  - Adres
        Biblioteka Wydziału Biologii  - Adres
        Administracja Wydziału Biologii  - Adres
                     Administracja Wydziału Biologii ul. Banacha 2 - Adres
                     Administracja Wydziału Biologii ul. Miecznikowa 1 - Adres
                     Dziekanat i Serwerownia - Adres
        Obsługa Wydziału Biologii  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
        Instytut Geografii Fizycznej  - Adres
                     Zakład Geoekologii - Adres
                     Zakład Geomorfologii - Adres
                     Zakład Hydrologii - Adres
                     Zakład Klimatologii - Adres
                     Mazowiecki Ośrodek Geograficzny w Murzynowie - Adres
        Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gosp. Przestrz.  - Adres
                     Zakład Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa - Adres
                     Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej - Adres
                     Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji - Adres
                     Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej - Adres
        Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych  - Adres
                     Zakład Geografii Afryki, Azji i Oceanii - Adres
                     Zakład Geografii Ameryki Łacińskiej - Adres
                     Zakład Badań nad Procesami Globalizacji - Adres
                     Zakład Studiów nad Rozwojem - Adres
                     Zakład Geografii Regionalnej - Adres
                     Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego - Adres
                     Zakład Geografii Regionalnej Świata - Adres
                     Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych - Adres
        Zakład Kartografii  - Adres
                     Pracownia Kartografii Komputerowej - Adres
                     Pracownia Reprodukcji Kartograficznej - Adres
        Katedra Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa  - Adres
        Mazowiecki Ośrodek Geograficzny w Murzynowie  - Adres
        Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji  - Adres
                     Pracownia Przetwarzania Danych Geoinformatycznych - Adres
        Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej  - Adres
        Biblioteka i Wydawnictwa Wydz. Geografii i SR  - Adres
        Archiwum Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych  - Adres
        Administracja Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych  - Adres
        Obsługa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
        Instytut Dziennikarstwa  - Adres
                     Zakład Historii Mediów - Adres
                     Zakład Praktyki Dziennikarskiej - Adres
                     Zakład Prawa Mediów - Adres
                     Zakład Języka Mediów - Adres
                     Zakład Systemów Medialnych - Adres
                     Zakład Teorii Komunikacji Społecznej - Adres
                     Zakład Retoryki Dziennikarskiej - Adres
                     Zakład Public Relations i Marketingu Medialnego - Adres
                     Zakład Zagranicznych Systemów Medialnych - Adres
                     Zakład Polskiego Systemu Medialnego - Adres
                     Zakład Geneologii i Fotografii - Adres
                     Zakład Komuniikacji Społecznej i Public Relations - Adres
                     Zakład Technologii Informacyjnych Mediów - Adres
                     Zakład Języka i Retoryki Mediów - Adres
                     Zakład Antropologii Mediów - Adres
                     Międzyzakł. Pracownia Marketingu Medialn. i Public Relations - Adres
                     Pracownia Najnowszej Historii Dziennikarstwa - Adres
                     Pracownia "Dziennikarstwo Online" - Adres
        Instytut Nauk Politycznych  - Adres
                     Zakład Instytucji Europejskich - Adres
                     Zakład Filozofii i Teorii Polityki - Adres
                     Zakład Socjologii i Psychologii Polityki - Adres
                     Zakład Historii Myśli i Ruchów Społecznych - Adres
                     Zakład Najnowszej Historii Politycznej - Adres
                     Zakład Nauki o Państwie i Administracji Publicznej - Adres
                     Zakład Systemów Politycznych - Adres
                     Zakłd Badań Wschodnich - Adres
                     Katedra Nauk o Bezpieczeństwie - Adres
        Instytut Polityki Społecznej  - Adres
                     Zakład Polityki Społecznej w Środowisku Lokalnym - Adres
                     Zakład Społecznego Ustroju Pracy - Adres
                     Zakład Teorii i Metodologii Polityki Społecznej - Adres
                     Zakład Zabezpieczenia Społecznego - Adres
                     Zakład Migracji i Stosunków Etnicznych - Adres
                     Zakład Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Adres
        Instytut Stosunków Międzynarodowych - ISM  - Adres
                     Zakład Historii i Teorii Stosunków Międzynarodowych - Adres
                     Zakład Ekonomii Politycznej Stosunków Międzynarodowych - Adres
                     Zakład Prawa i Instytucji Międzynarodowych - Adres
                     Zakład Studiów Strategicznych - Adres
                     Zakład Integracji Europejskiej - Adres
                     Zakład Studiów Pozaeuropejskich - Adres
        Instytut Europeistyki  - Adres
                     Zakład Metodologii Badań Europejskich - Adres
                     Zakład Historii Europy - Adres
                     Zakład Prawa i Instytucji Europejskich - Adres
                     Zakład Polityk Unii Europejskiej - Adres
                     Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych - Adres
                     Zakład Kultury Komunikowania i Marketingu Europejskiego - Adres
         - Adres
        Wydziałowa Pracownia Badań Politologicznych Niemiec  - Adres
        Zakład "Radio Akademickie"  - Adres
        Katedra Europeistyki  - Adres
        Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem  - Adres
        Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych  - Adres
        Administracja Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych  - Adres
        Obsługa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Wydział Prawa i Administracji
        Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych  - Adres
                     Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego - Adres
                     Zakład Nauki Administracji - Adres
                     Zakład Prawa Administracyjnego Gospodarczego i Bankow. - Adres
                     Katedra Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności - Adres
                     Katedra Prawa Finansowego - Adres
                     Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej - Adres
                     Katedra Prawa Ubezpieczeń - Adres
                     Zakład Praw Człowieka - Adres
        Instytut Historii Prawa  - Adres
                     Katedra Powszechnej Historii Państwa i Prawa - Adres
                     Zakład Historii Państwa i Prawa Polskiego - Adres
                     Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego - Adres
                     Katedra Prawa Wyznaniowego - Adres
                     Zakład Europejskiej Tradycji Prawnej - Adres
                     Pracownia Bibliografii Historyczno-Prawnej - Adres
                     Pracownia Dziejów Kultury Prawnej - Adres
                     Biblioteka Prawa Rzymskiego, Antycznego i Papirologii im. R. Taubenschlaga  - Adres
        Instytut Nauk o Państwie i Prawie  - Adres
                     Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie - Adres
                     Katedra Prawa Konstytucyjnego - Adres
                     Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych - Adres
                     Katedra Socjologii Prawa - Adres
                     Zakład Logiki i Infomatyki Prawniczej - Adres
        Instytut Prawa Cywilnego  - Adres
                     Katedra Prawa Cywilnego - Adres
                     Katedra Prawa Cywilnego Porównawczego - Adres
                     Katedra Postępowania Cywilnego - Adres
                     Katedra Prawa Handlowego - Adres
                     Pracownia Prawa Rynku Kapitałowego - Adres
                     Katedra Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnyc - Adres
        Instytut Prawa Karnego  - Adres
                     Katedra Prawa Karnego - Adres
                     Katedra Postępowania Karnego - Adres
                     Katedra Prawa Karnego Porównawczego - Adres
                     Zakład Kryminologii - Adres
                     Katedra Kryminalistyki - Adres
        Instytut Prawa Międzynarodowego  - Adres
                     Katedra Prawa Europejskiego - Adres
                     Zakład Międzynarodowego Prawa Publicznego - Adres
                     Katedra Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego - Adres
                     Zakład Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego - Adres
        Centrum Prawa Amerykańskiego  - Adres
        Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów  - Adres
        Pracownia Dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego  - Adres
        Pracownia - Klinika Prawa  - Adres
        Uniwersytecka Fundacja: "Szkoła Prawa Niemieckiego w Warszawie"  - Adres
        Sekcja Informacji, Promocji i Rozwoju  - Adres
        Biblioteka - Wydz. Prawa i Administracji  - Adres
        Administracja - Wydziału Prawa i Administracji  - Adres
                     Sekretariat Dyrektora Administracyjnego - Adres
                     Sekretariat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji - Adres
                     Sekcja Ekonomiczno - Finansowa - Adres
                     Sekcja Spraw Pracowniczych i Współpracy z Zagranicą - Adres
                     Dziekanaty - Adres
                     Bufet - Adres
                     Iuridicum II - Adres
                     Sekcja Obsługi Komputerów - Adres
        Obsługa Wydziału Prawa i Administracji  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Wydział Pedagogiczny
        Zakład Biomedycznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji  - Adres
        Katedra Dydaktyki  - Adres
        Katedra Edukacji Początkowej  - Adres
        Katedra Edukacji Ustawicznej i Andragogiki  - Adres
        Zakład Historii Oświaty i Wychowania  - Adres
        Katedra Pedagogiki Społecznej  - Adres
        Katedra Podstaw Edukacji  - Adres
        Katedra Psychologii Edukacyjnej  - Adres
        Katedra Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli  - Adres
        Katedra Animacji Kultury i Pracy Socjalno-Wychowawczej  - Adres
        Zakład Ewaluacji Instytucji Edukacyjnych  - Adres
        Pracownia Pedagogiki Porównawczej  - Adres
        Zakład Pedagogiki Rewalidacyjnej  - Adres
        Pracownia Pedeutologii  - Adres
        Zakład Filozoficznych Podstaw Pedagogiki  - Adres
        Zakład Teorii Wychowania Estetycznego  - Adres
        Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Specjalnej  - Adres
        Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii  - Adres
        Zakład Animacji Kultury  - Adres
        Zakład Problemów Społecznych Dziecka i Rodziny  - Adres
        Zakład Pedagogiki Ogólnej i Filozofii Edukacji  - Adres
        Biblioteka Wydziału Pedagogicznego  - Adres
        Administracja Wydziału Pedagogicznego  - Adres
        Obsługa Wydziału Pedagogicznego  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Wydział Nauk Ekonomicznych
        Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości  - Adres
        Katedra Ekonomii Politycznej  - Adres
        Zakład Ekonomii Sfery Publicznej  - Adres
        Katedra Historii Gospodarczej  - Adres
                     Ośrodek Prywatyzacji - Adres
        Katedra Historii Myśli Ekonomicznej  - Adres
        Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych  - Adres
        Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego  - Adres
        Katedra Mikroekonomii  - Adres
        Zakład Strategii i Polityki Gospodarczej  - Adres
        Katedra Statystyki i Ekonometrii  - Adres
        Zakład Teorii Rozwoju Gospodarczego  - Adres
        Zakład Ekonomii Ludności i Demografii  - Adres
        Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej  - Adres
        Międzyuczelniany Ośrodek Kształcenia Doktorantów  - Adres
        Centrum Badań Ekonomicznych Europy środkowej i Wschodniej  - Adres
        Laboratorium Ekonomii Eksperymentalnej  - Adres
        Pracownia Informatyczna Wydziału Nauk Ekonomicznych  - Adres
        Biuro Programu Socrates/Erasmus  - Adres
        Centrum Badań Rynku Pracy  - Adres
        Biblioteka - Wydz.Nauk Ekonomicznych  - Adres
        Administracja - Wydz.Nauk Ekonomicznych  - Adres
                     Dziekanat - Adres
                     Biuro Rekrutacji i Promocji - Adres
        Obsługa Wydziału Nauk Ekonomicznych  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Wydział Psychologii
        Zakład Psychologii Zwierząt  - Adres
        Zakład Psychologii Wychowania  - Adres
        Katedra Psychologii Osobowości  - Adres
        Katedra Psychologii Poznawczej  - Adres
                     Zakład Teorii Decyzji - Adres
                     Zakład Psycholingwistyki - Adres
        Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka  - Adres
        Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych  - Adres
                     Pracownia Psychofizjologii - Adres
                     Pracownia Psychologii Zdolności - Adres
                     Pracownia Psychologii Temperamentu - Adres
        Katedra Psychologii Społecznej  - Adres
                     Pracownia Badań Środowiskowych - Adres
                     Pracownia Makropsychologii - Adres
                     Pracownia Psychologii Organizacji Pracy - Adres
                     Pracownia Psychologii Ustosunkowań Społecznych - Adres
        Zakład Psychologii Uczenia się i Pamięci  - Adres
        Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej  - Adres
                     Pracownia Psychologii Zdrowia - Adres
        Katedra Psychopatologii i Psychoterapii  - Adres
                     Pracownia Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego - Adres
                     Akademicki Ośrodek Psychoterapii - Adres
        Zakład Psychologii Wychowania i Rozwoju  - Adres
                     Pracownia Psychologii Wychowania - Adres
                     Pracownia Psychologii Rozwoju - Adres
        Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny  - Adres
                     Ośrodek Terapeutyczny dla Dzieci - Adres
                     Pracownia Psychologii Zaburzeń Rodziny - Adres
                     Pracownia Psychologii Sądowej - Adres
        Katedra Psychologii Zdrowia  - Adres
                     Pracownia Psychologii Zdrowia - Adres
                     Pracownia Badań nad Stresem Traumatycznym - Adres
        Katedra Neuropsychologii  - Adres
                     Pracownia Neuropsychologii Klinicznej - Adres
                     Pracownia Neuropsychologii Poznawczej - Adres
        Centrum Badań nad Uprzedzeniami - Zakład Psychologii Stosunków Międzygrupowych  - Adres
        Pracownia Diagnozy Psychologicznej i Psychometrii  - Adres
        Ośrodek Komputerowy Wydziału Psychologii  - Adres
        Laboratorium Aparatury Wydziału Psychologii  - Adres
        Laboratorium Technik Diagnostycznych Wydziału Psychologii  - Adres
        Biblioteka Wydziału Psychologii  - Adres
        Administracja Wydziału Psychologii  - Adres
        Obsługa Wydziału Psychologii  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Wydział Zarządzania
        Katedra Gospodarki Narodowej  - Adres
                     Zakład Gospodarki Rynkowej - Adres
                     Zakład Gospodarki Publicznej - Adres
                     Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - Adres
        Katedra Marketingu  - Adres
        Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania  - Adres
                     Zakład Prawa Administracji Ogólnej - Adres
                     Zakład Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania - Adres
                     Zakład Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia - Adres
                     Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania - Adres
                     Zakład Finansowo-Prawnych Problemów Zarządzania - Adres
                     Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego Zarządzania - Adres
        Katedra Systemów Zarządzania  - Adres
                     Zakład Analizy Systemowej - Adres
                     Zakład Współczesnych Systemów Zarządzania - Adres
                     Zakład Metod Matematycznych i Statystycznych Zarządzania - Adres
                     Zakład Badań Operacyjnych Zarządzania - Adres
        Katedra Teorii Organizacji  - Adres
                     Zakład Innowacji Organizacyjnych - Adres
                     Zakład Teorii i Metod Organizacji - Adres
                     Zakład Psychologii Organizacji - Adres
                     Zakład Socjologii Organizacji - Adres
        Katedra Finansów i Rachunkowości  - Adres
        Katedra Systemów Informacyjnych Zarządzania  - Adres
                     Zakład Projektowania Systemów Informatycznych - Adres
        Katedra Systemów Finansowych Gospodarki  - Adres
        Zakład Bankowości i Rynków Finansowych  - Adres
        Zakład Organizacji i Metod Pracy Kierowniczej  - Adres
        Zakład Innowacji Rynkowych i Logistyki  - Adres
        Zakład Zarządzania Strategicznego  - Adres
        Laboratorium Business English  - Adres
        Międzynarodowe Centrum Zarządzania  - Adres
        Centrum Badań Systemów Zarządzania w Europie Środkowej  - Adres
        Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych  - Adres
        Ośrodek Komputerowy  - Adres
        Biblioteka Wydziału Zarządzania  - Adres
        Administracja Wydziału Zarządzania  - Adres
        Obsługa Wydziału Zarządzania  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Wydział Polonistyki
        Instytut Literatury Polskiej  - Adres
                     Zakład Literatury i Kultury Epok Dawnych - Adres
                     Zakład Literatury Staropolskiej i Oświecenia - Adres
                     Zakład Literatury Romantyzmu - Adres
                     Zakład Literatury XX i XXI wieku - Adres
                     Zakład Edukacji Literackiej - Adres
                     Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX wieku - Adres
                     Zakład Poetyki,Teorii Literatury i Metodol.Badań Literackich - Adres
                     Pracownia Badań Literackiej Kultury Mniejszości - Adres
                     Pracownia Literatury Okolicznościowej i Popularnej Renesansu i Baroku - Adres
                     Pracownia Literatury Okolicznościowej i Użytkowej - Adres
                     Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury - Adres
                     Zakład Komparatystyki - Adres
                     Biblioteka im. Wacława Borowego - Adres
                     Administracja Instytutu Literatury Polskiej - Adres
        Instytut Kultury Polskiej  - Adres
                     Zakład Historii Kultury - Adres
                     Zakład Kultury Współczesnej - Adres
                     Zakład Teatru i Widowisk - Adres
                     Zakład Filmu i Kultury Wizualnej - Adres
                     Zakład Antropologii Słowa - Adres
                     Zespół Animacji Kultury - Adres
                     Administracja Instytutu Kultury Polskiej - Adres
        Instytut Języka Polskiego  - Adres
                     Zakład Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego - Adres
                     Zakład Fonetyki i Logopedii - Adres
                     Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii - Adres
                     Zakład Językoznawstwa Komputerowego - Adres
                     Zakład Kultury Języka,Stylistyki Teoretycznej i Leksykologii - Adres
                     Zakład Edukacji Językowej - Adres
                     Pracownia Słownika Języka Cypriana Kamila Norwida - Adres
                     Poradnia Językowa - Adres
                     Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskiego - Adres
                     Zakład Gramatyki, Semantyki i Pragmatyki Współczesnego J.Pol - Adres
                     Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay - Adres
                     Administracja Instytutu Języka Polskiego - Adres
        Centrum J.Polskiego i Kult.Pol.dla Cudzoziemców "Polonicum"  - Adres
                     Zakład Metodyki Nauczania Języka Polskiego jako Obcego - Adres
                     Zakład Upowszechniania Wiedzy o Kulturze Polskiej - Adres
                     Pracownia – Ośrodek Współpracy z Placówkami Polonistycznymi za Granicą - Adres
                     Administracja CJPiKPdC "Polonicum" - Adres
        Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej  - Adres
                     Zakład Języków Słowiańskich - Adres
                     Zakład Literatur Słowiańskich - Adres
                     Zakład Slawistyki Zachodniej - Adres
                     Zakład Slawistyki Południowej - Adres
                     Zakład Literatur i Kultur Słowiańskich - Adres
                     Zakład Języków i Kultur Słowiańskich - Adres
                     Biblioteka Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej - Adres
                     Administracja Instytutu Slawistyki Zachodniej i Połudn. - Adres
        Instytut Filologii Klasycznej  - Adres
                     Zakład Języków i Literatur Klasycznych - Adres
                     Zakład Studiów nad Renesansem - Adres
                     Zakład Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego - Adres
                     Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej - Adres
                     Administracja Instytutu Filologii Klasycznej - Adres
        Instytut Polonistyki Stosowanej  - Adres
                     Zakład Edukacji i Glottodydaktyki Polonistycznej - Adres
                     Zakład Logopedii i Komunikacji Językowej - Adres
                     Zaklad Edytorstwa i Stylistyki - Adres
                     Zakład Retoryki i Mediów - Adres
                     Pracownia Badań Historii i Teorii Retoryki - Adres
                     Pracownia Językoznawstwa Stosowanego - Adres
                     Pracownia Języka Elektronicznych środków Przekazu - Adres
                     Zakład Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego - Adres
                     Zakład Logopedii i Emisji Głosu - Adres
                     Zakład Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki - Adres
        Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki  - Adres
                     Pracownia Leksykografii Polsko-Japońskiej i Językoznawstwa Wschodnioazjatyckiego - Adres
                     Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Wschodnioazjatyckiego - Adres
        Biblioteka im. Wacława Borowego  - Adres
        Administracja Wydziału Polonistyki  - Adres
        Obsługa Wydziału Polonistyki  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Wydział Historyczny
        Instytut Archeologii  - Adres
                     Zakład Antropologii Historycznej - Adres
                     Zakład Archeologii Pradziejowej - Adres
                     Zakład Archeologii Europy Starożytnej - Adres
                     Zakład Kontaktów Świata Śródziemnomorskiego z Barbaricum - Adres
                     Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza - Adres
                     Zakład Archeologii Późnego Średniow. i Czasów Nowożytnych - Adres
                     Zakład Archeologii Środowiska - Adres
                     Zakład Archeologii Klasycznej - Adres
                     Zakład Archeologii Egejskiej - Adres
                     Zakład Archeologii Prowincji Rzymskich - Adres
                     Zakład Archeologii Wczesnochrześcijańskiej i Bizantyjskiej - Adres
                     Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu - Adres
                     Zakład Archeologii Podwodnej - Adres
                     Zakład Papirologii - Adres
                     Zakład Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych - Adres
                     Zakład Historii Kultury Materialnej Antyku - Adres
                     Zakład Paleolitu i Mezolitu - Adres
                     Zakład Archeologii Egiptu i Nubii - Adres
                     Zakład Bioarcheologii - Adres
                     Pracownia Archeologicznych Badań Terenowych - Adres
                     Pracownia Obsługi Badań Terenowych na Bliskim i Środkow - Adres
                     Pracownia Technicznej Obsługi Badań i Dydaktyki Instytutu - Adres
                     Pracownia Dokumentacji i Zbiorów - Adres
                     Pracownia Komputerowa Instytutu - Adres
                     Biblioteka Instytutu Archeologii - Adres
                     Administracja Instytutu Archeologii - Adres
                     Obsługa Instytutu Archeologii - Adres
        Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej  - Adres
                     Zakład Etnologii Polski i Europy - Adres
                     Zakład Badań Etnicznych i Międzykulturowych - Adres
                     Zakład Antropologii Kulturowej - Adres
                     Zakład Etnologii Pozaeuropejskiej i Globalistyki - Adres
                     Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej - Adres
                     Administracja Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej - Adres
        Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych  - Adres
                     Zakład Bibliotekoznawstwa - Adres
                     Zakład Systemów Informacyjnych - Adres
                     Zakład Historii Teorii i Historii Bibliografii - Adres
                     Zakład Wiedzy o Książce - Adres
                     Pracownia Informacji Europejskiej - Adres
                     Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych - Adres
                     Administracja Instytutu Informacji Naukowej i Studiów B - Adres
                     Obsługa Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibl. - Adres
        Instytut Historyczny  - Adres
                     Zakład Historii Starożytnej - Adres
                     Zakład Historii Średniowiecznej - Adres
                     Zakład Historii Nowożytnej - Adres
                     Zakład Historii XIX wieku - Adres
                     Zakład Historii XX wieku - Adres
                     Zakład Nauk Pomocniczych i Metodologii Historii - Adres
                     Zakład Dydaktyki Historii - Adres
                     Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza - Adres
                     Zespół Historii Kultury Staropolskiej - Adres
                     Zespół Badawczy Historii Społecznej Polski XIX i XX wieku - Adres
                     Pracownia Kserograficzna  - Adres
                     Biblioteka Instytutu Historycznego - Adres
                     Administracja Instytutu Historycznego - Adres
                     Obsługa Instytutu Historycznego - Adres
        Instytut Historii Sztuki  - Adres
                     Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej - Adres
                     Zakład Historii Sztuki Nowożytnej Powszechnej i Polskiej - Adres
                     Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej - Adres
                     Zakład Dziejów Myśli o Sztuce - Adres
                     Zakład Historii Sztuki i Kultury Dawnej - Adres
                     Zakład Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej - Adres
                     Zakład Teorii Sztuki - Adres
                     Archiwum Przeźroczy Instytutu Historii Sztuki - Adres
                     Biblioteka Instytutu Historii Sztuki - Adres
                     Administracja Instytutu Historii Sztuki - Adres
                     Obsługa Instytutu Historii Sztuki - Adres
        Instytut Muzykologii  - Adres
                     Zakład Teorii i Estetyki Muzyki - Adres
                     Zakład Powszechnej Historii Muzyki - Adres
                     Zakład Historii Muzyki Polskiej - Adres
                     Zakład Etnomuzykologii - Adres
                     Zakład Muzykologii Systematycznej - Adres
                     Biblioteka i Fonoteka Instytutu Muzykologii - Adres
                     Administracja Instytutu Muzykologii - Adres
                     Obsługa Instytutu Muzykologii - Adres
        Ośrodek Badań Prekolumbijskich  - Adres
        Administracja Wydziału Historycznego  - Adres
        Obsługa Wydziału Historycznego  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Wydział Lingwistyki Stosowanej
        Instytut Lingwistyki Stosowanej  - Adres
                     Zakład Glottodydaktyki - Adres
                     Zakład Glottodydaktyki Praktycznej - Adres
                     Zakład Kulturoznawstawa Stosowanego - Adres
                     Zakład Semiotyki - Adres
                     Zakład Badań nad Dyskursem - Adres
                     Zakład Translatoryki - Adres
                     Pracowania Nowych Mediów w Lingwistyce Stosowanej  - Adres
                     Biblioteka Instytutu Lingwistyki Stosowanej - Adres
                     Studia dzienne Instytutu Lingwistyki Stosowanej  - Adres
                     Administracja Instytutu Lingwistyki Stosowanej - Adres
                     Obsługa Instytutu Lingwistyki Stosowanej - Adres
        Instytut Rusycystyki  - Adres
                     Zakład Języka Rosyjskiego - Adres
                     Zakład Historii Literatury Rosyjskiej - Adres
                     Zakład Komunikacji Językowej - Adres
                     Administracja Instytutu Rusycystyki - Adres
        Katedra Białorutenistyki  - Adres
                     Administracja Katedry Białorutenistyki - Adres
        Katedra Ukrainistyki  - Adres
                     Administracja Katedry Ukrainistyki - Adres
        Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej  - Adres
                     Pracownia Dyskursów Zawodowych  - Adres
                     Zakład Lingwistyki Języków Specjalistycznych - Adres
                     Zakład Teorii Języków i Akwizycji Językowej - Adres
                     Zakład Leksykologii i Leksykografii - Adres
                     Zakład Literaturoznawstwa Interkulturowego - Adres
                     Zakład Terminologii i Terminografii - Adres
                     Zakład Kulturologii Wschodnioeuropejskiej - Adres
                     Administracja Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej - Adres
        Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej  - Adres
                     Administracja Katedry Studiów Interkulturowych Europy Ś - Adres
        Katedra Teorii Języków i Akwizycji Językowej  - Adres
                     Administracja Katedry Języków i Akwizycji Językowej - Adres
        Międzywydziałowe Studia Wschodniosłowiańskie  - Adres
                     Administracja Międzywydz. Studiów Wschodniosłowiańskich - Adres
        Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej  - Adres
        Administracja Wydziału Lingwistyki Stosowanej  - Adres
        Obsługa Wydziału Lingwistyki Stosowanej  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Wydział Neofilologii
        Instytut Anglistyki  - Adres
                     Zakład Języka Angielskiego - Adres
                     Zakład Językoznawstwa Angielskiego Stosowanego - Adres
                     Zakład Kultury Krajów Anglosaskich - Adres
                     Zakład Literatury Amerykańskiej - Adres
                     Zakład Literatury Angielskiej - Adres
                     Biblioteka Instytutu Anglistyki - Adres
                     Administracja Instytutu Anglistyki - Adres
                     Obsługa Instytutu Anglistyki - Adres
        Instytut Germanistyki  - Adres
                     Zakład Językoznawstwa Germańskiego - Adres
                     Zakład Kultury Niemieckiego Obszaru Językowego - Adres
                     Zakład Literatur Niemieckiego Obszaru Językowego - Adres
                     Zakład Glottodydaktyki - Adres
                     Zakład Praktycznego Nauczania Języka Niemieckiego - Adres
                     Zakład Niderlandystyki - Adres
                     Zakład Komparystyki Kulturowej i Literackiej - Adres
                     Zakład Studiów nad Krajami Niemieckiego Obszaru Językowego - Adres
                     Biblioteka Instytutu Germanistyki - Adres
                     Administracja Instytutu Germanistyki - Adres
                     Obsługa Instytutu Germanistyki - Adres
        Instytut Romanistyki  - Adres
                     Zakład Dydaktyki Języków Romańskich - Adres
                     Zakład Językoznawstwa Romańskiego - Adres
                     Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego - Adres
                     Pracownia Badań nad Kulturą Kanadyjsko-Francuską i Literaturą Quebecką - Adres
                     Administracja Instytutu Romanistyki - Adres
                     Obsługa Instytutu Romanistyki - Adres
        Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich  - Adres
                     Zakład Historii i Kultur Hiszpanii i Iberoameryki - Adres
                     Zakład Języka i Kultury Luzo-Brazylijskiej - Adres
                     Pracownia Językoznawstwa i Dydaktyki Języków Iberyjskich - Adres
                     Pracownia Teorii i Praktyki Przekładu - Adres
                     Zakład Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego - Adres
                     Administracja ISIiI - Adres
        Katedra Hungarystyki  - Adres
                     Biblioteka Katedry Hungarystyki - Adres
                     Administracja Katedry Hungarystyki - Adres
        Katedra Italianistyki  - Adres
                     Administracja Katedry Italianistyki - Adres
        Katedra Lingwistyki Formalnej  - Adres
        Międzyinstytutowa Pracownia Studiów Szwajcarskich  - Adres
        Biblioteka Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki  - Adres
        Administracja Wydziału Neofilologii  - Adres
        Obsługa Wydziału Neofilologii  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
        Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji  - Adres
                     Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej - Adres
                     Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej - Adres
                     Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej - Adres
                     Katedra Pedagogiki Społecznej - Adres
                     Zakład Prawa Karnego Wykonawczego - Adres
                     Zakład Psychologii Dewiacji - Adres
                     Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej - Adres
                     Zakład Socjologii Zmian Społecznych - Adres
                     Zakład Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych - Adres
                     Zakład Teorii i Metod Pracy Socjalnej - Adres
                     Ośrodek Socjoterapii - Adres
                     Ośrodek Badań Problemów Nietolerancji - Adres
                     Ośrodek Badań Handlu Ludźmi - Adres
                     Biblioteka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - Adres
                     Administracja Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - Adres
                     Obsługa Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji - Adres
        Instytut Stosowanych Nauk Społecznych  - Adres
                     Katedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej - Adres
                     Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa - Adres
                     Katedra Historii Idei i Antropologii Kulturowej - Adres
                     Zakład Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej - Adres
                     Ośrodek Dydaktyczny Psychologii Więzi Społecznych - Adres
                     Zakład Psychospołecznych Badań nad Rodziną - Adres
                     Zakład Studiów Patologii Społecznej - Adres
                     Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej - Adres
                     Pracownia Psychospołecznych Problemów Uzależnień - Adres
                     Zakład Metod Badania Kultury - Adres
                     Zakład Ewaluacji i Studiów nad Edukacją - Adres
                     Ośrodek Badań Młodzieży - Adres
                     Ośrodek Badań Społeczno-Prawnych nad Sytuacją Kobiet - Adres
                     Ośrodek Badań Społecznych - Adres
                     Ośrodek Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów - Adres
                     Biblioteka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych - Adres
                     Administracja Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych - Adres
                     Obsługa Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych - Adres
        Centrum Badań Polityki Naukowej Szkolnictwa Wyższego  - Adres
        Administracja Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i R  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Wydział Filozofii i Socjologii
        Instytut Filozofii  - Adres
                     Zakład Epistemologii - Adres
                     Zakład Estetyki - Adres
                     Zakład Etyki - Adres
                     Zakład Filozofii Analitycznej - Adres
                     Zakład Filozofii Kultury - Adres
                     Zakład Filozofii Nauki - Adres
                     Zakład Filozofii Polityki - Adres
                     Zakład Filozofii Społecznej - Adres
                     Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej - Adres
                     Zakład Historii Filozofii Nowożytnej - Adres
                     Zakład Historii Filozofii Współczesnej - Adres
                     Zakład Historii Filozofii Polskiej - Adres
                     Zakład Logiki - Adres
                     Zakład Semiotyki Logicznej - Adres
                     Pracownia Badań nad Filozofią Francuskojęzyczną - Adres
                     Pracownia Studiów nad Filozofią Niemiecką - Adres
                     Zakład Filozofii Religii - Adres
                     Stowarzyszenie Collegium Invisibile - Adres
        Instytut Socjologii  - Adres
                     Zakład Antropologii Społecznej - Adres
                     Zakład Historii Myśli Społecznej - Adres
                     Zakład Metodologii Badań Socjologicznych - Adres
                     Zakład Problemów Społecznych i Planowania Społecznego - Adres
                     Zakład Psychologii Społecznej - Adres
                     Zakład Socjologii Kultury - Adres
                     Zakład Socjologii Ogólnej - Adres
                     Zakład Socjologii Oświaty i Wychowania - Adres
                     Zakład Socjologii Polityki - Adres
                     Zakład Socjologii Pracy i Organizacji - Adres
                     Zakład Socjologii Wsi i Miasta - Adres
                     Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematyczne - Adres
                     Pracownia Badań nad Kapitałem Społecznym - Adres
                     Pracownia Teorii Zmiany Społecznej - Adres
                     Chata Socjologa - Adres
                     Pracownia Przetwarzania Danych - Adres
                     Fotograficzne Koło Socjologów FOKUS - Adres
        Zespół Badań nad Ruchliwością Społeczną  - Adres
        Zespół Socjologii Religii  - Adres
        Zespół Badań nad świadomością Historyczną  - Adres
        Zespół Badań nad Kulturą Polityczną  - Adres
        Biblioteka Wydziału Filozofii i Socjologii  - Adres
        Administracja Wydziału Filozofii i Socjologii  - Adres
        Obsługa Wydziału Filozofii i Socjologii  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Wydział Orientalistyczny
        Katedra Arabistyki i Islamistyki  - Adres
        Zakład Wschodu Starożytnego  - Adres
        Katedra Azji Południowej  - Adres
        Zakład Hebraistyki  - Adres
        Zakład Iranistyki  - Adres
        Zakład Islamu Europejskiego  - Adres
        Zakład Japonistyki i Koreanistyki  - Adres
        Katedra Języków i Kultur Afryki  - Adres
        Zakład Sinologii  - Adres
        Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej  - Adres
        Katedra UNESCO "Global Home - Ethnic Cultures in the Dialog of Civilisations (ECIDAC)"  - Adres
        Studium Europy Wschodniej  - Adres
        Studium Stosunków Międzykulturowych  - Adres
        Pracownia Studiów nad Buddyzmem  - Adres
        Biblioteka Wydziału Orientalistycznego  - Adres
        Administracja Wydziału Orientalistycznego  - Adres
        Obsługa Wydziału Orientalistycznego  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Wydział "Artes Liberales"

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Jednostki międzywydziałowe
        Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego  - Adres
                     CAŚ im. K.Michałowskiego w Warszawie - Adres
                     CAŚ im. K.Michałowskiego - Stacja w Kairze - Adres
        Centrum Europejskie UW  - Adres
                     Biblioteka Centrum Europejskiego UW  - Adres
                     Administracja Centrum Europejskiego UW  - Adres
        Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME)  - Adres
                     Administracja COME - Adres
        Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego  - Adres
                     Administracja CSSTiRL - Adres
        Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania  - Adres
                     Administracja Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki Zachowania  - Adres
        Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matem.i Komput.(ICM)  - Adres
                     Centrum Komputerów Dużej Mocy Obliczeniowej - Adres
                     Dział Badawczo-Rozwojowy - Adres
                     LAN ICM - Adres
                     Centrum Najnowszych Technologii CENT - Adres
                     Zespół Obsługi Projektu Meteo - Adres
                     Biblioteka Wirtualna Nauki - Adres
                     Administracja ICM - Adres
        Katedra UNESCO - Trwałego Rozwoju  - Adres
                     Administracja Katedry UNESCO - Trwałego Rozwoju - Adres
        Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych  - Adres
                     Administracja Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych - Adres
        Kolegium Międzyw.Indywid.Studiów Matematyczno-Przyrodniczych  - Adres
                     Administracja MISMaP - Adres
        Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów w UW  - Adres
                     Administracja Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów - Adres
        Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska  - Adres
                     Administracja MSOŚ - Adres
        Instytut Studiów Społecznych imienia Profesora Roberta Zajonca  - Adres
                     Administracja ISS - Adres
        Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej(OBA)  - Adres
                     Administracja Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej - Adres
        Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales"  - Adres
                     Administracja "Artes Liberales" - Adres
        Ośrodek Studiów Brytyjskich  - Adres
                     Biblioteka Ośrodka Studiów Brytyjskich - Adres
                     Administracja Ośrodka Studiów Brytyjskich - Adres
        Studium Wychowania Fizycznego i Sportu  - Adres
                     Administracja Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Adres
                     Obsługa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Adres
        Szkoła Języków Obcych  - Adres
                     Biblioteka Szkoły Języków Obcych - Adres
                     Administracja Szkoły Języków Obcych - Adres
        Uniw.Cent.Badań nad Środ.Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozw.  - Adres
                     Administracja UCBnŚPiZR - Adres
        Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego  - Adres
                     Biuro Ekspertyz Centrum Nauk Sądowych - Adres
        Ośrodek Badań nad Migracjami  - Adres
        Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Centrum Kształc.Naucz.Języków Obcych i Edukacji Europejskiej
        Uniwer.Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego  - Adres
                     Biblioteka UKKNJA - Adres
                     Administracja UKKNJA - Adres
                     Obsługa Nauczycielskiego Kolegium Języka Angielskiego - Adres
        Uniwersyteckie Kolegium Kszt.Nauczycieli Języka Francuskiego  - Adres
                     Biblioteka Nauczycielskiego Kolegium Języka Francuskiego - Adres
                     Administracja UKKNJF - Adres
                     Obsługa Nauczycielskiego Kolegium Języka Francuskiego - Adres
        Uniwersyteckie Kolegium Kszt.Nauczycieli Języka Niemieckiego  - Adres
                     Biblioteka UKKNJN - Adres
                     Administracja UKKNJN - Adres
                     Obsługa Nauczycielskiego Kolegium Języka Niemieckiego - Adres
        Administracja CKNJOiEE  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Instytut Ameryk i Europy
        Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA)  - Adres
                     Administracja CSL (CESLA) - Adres
        Centrum Europejskich Studiów Regional.i Lokalnych (EUROREG)  - Adres
                     Administracja CESRiL (EUROREG) - Adres
        Ośrodek Studiów Amerykańskich (OSA)  - Adres
                     Biblioteka OSA - Adres
                     Administracja OSA - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Inne jednostki o charakterze naukowo-dydaktycznym
        Ośrodek Kultury Francuskiej  - Adres
                     Biblioteka Ośrodka Kultury Francuskiej - Adres
                     Administracja Ośrodka Kultury Francuskiej - Adres
        Polski Komitet "Alliance Francaise"  - Adres
                     Administracja - Alliance Francaise - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Jednostki międzyuczelniane
        PLERCIM  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW)
        Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów  - Adres
                     Sekcja Krajowa - Adres
                     Sekcja Zagraniczna - Adres
                     Sekcja Gospodarki Materiałami Zbędnymi - Adres
                     Samodzielne Stanowisko ds. Technicznych - Adres
        Oddział Wydawnictw Ciągłych  - Adres
                     Sekcja Gromadzenia - Adres
                     Sekcja Opracowania - Adres
        Oddział Przechowywania Zbiorów  - Adres
        Oddział Ochrony i Konserwacji Zbiorów  - Adres
                     Sekcja Opracowania Technicznego Zbiorów - Adres
                     Sekcja Konserwacji i Renowacji Zbiorów - Adres
                     Sekcja Kopiowania Zbiorów - Adres
        Oddział Opracowania Zbiorów  - Adres
                     Sekcja Opracowania Bibliograficznego - Adres
                     Sekcja Języka Haseł Przedmiotowych KABA - Adres
                     Sekcja Klasyfikacji - Adres
                     Sekcja Inwentarzy i Katalogów Kartkowych - Adres
        Oddział Udostępniania  - Adres
                     Sekcja Wypożyczeń - Adres
                     Sekcja Udostępniania Prezencyjnego - Adres
                     Sekcja Informacji i Dydaktyki - Adres
        Samodzielne Stanowisko ds. Konsorcjów i Sieciowych Zasobów Informacji  - Adres
        Oddział Obsługi Informatycznej  - Adres
        Sekretarz Naukowy  - Adres
        Centrum NUKAT  - Adres
                     Ośrodek Koordynacji NUKAT - Adres
                     Ośrodek Obsługi Informatycznej - Adres
                     Ośrodek Formatów i Kartoteki Wzorcowych Haseł Formalnych - Adres
                     Ośrodek Języka i Kartoteki Wzorcowej KABA - Adres
                     Ośrodek Kontroli Rekordów Bibliograficznych - Adres
        Oddział Kontroli i Selekcji Zbiorów  - Adres
        Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy  - Adres
        Gabinet Rycin  - Adres
        Gabinet Starych Druków  - Adres
        Gabinet Zbiorów XIX wieku  - Adres
        Gabinet Zbiorów Kartograficznych  - Adres
        Gabinet Rękopisów  - Adres
        Gabinet Zbiorów Muzycznych  - Adres
        Gabinet Dokumentów Życia Społecznego  - Adres
        Samodzielne Stanowisko ds.Zasobów Archiwalnych  - Adres
        Oddział Rozwoju Zasobów Elektronicznych  - Adres
        Samodzielna Sekcja ds. Automatyzacji Procesów Bibliotecznych  - Adres
        Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń  - Adres
        Biblioteka Austriacka  - Adres
        Dyrekcja  - Adres
        Rada Biblioteczna  - Adres
        Samodzielna Sekcja Finansowa  - Adres
        Oddział Administracyjny  - Adres
        Oddział Obsługi BUW  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Katedra im. Erazma z Rotterdamu

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Miesięcznik "Delta"

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Wydawnictwa UW

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Zakład Graficzny UW

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Zespół Pieśni i Tańca UW "Warszawianka"

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Teatr Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii UW

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Teatr Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Centrum Nowych Technologii UW CeNT
        Administracja Centrum Nowych Technologii UW CeNT  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Archiwum UW
                     Katedra Gospodarki Światowej i Międz.(24100000) - Adres
        Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania (74000000)  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Organizacje, fundacje, stowarzyszenia
        Zarząd Samorządu Studentów  - Adres
        Rada Zakładowa ZNP  - Adres
        Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"  - Adres
        Akademicki Związek Sportowy - AZS  - Adres
        Kasa Zapomogowo-pożyczkowa  - Adres
        Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego  - Adres
        Towarzystwo Przyjaciół Uniwersytetu Warszawskiego  - Adres
        Zarząd Samorządu Doktorantów UW  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

6 Program Ramowy UE

Adres jednostki

Wyszukiwarka

MPK - zarezerwowane dla Pionu Kwestora
        Studium Europy Wschodniej i Azji Środkowej  - Adres
        """Collegium Musicum"""  - Adres
        Ośrodek cywilizacji Polskiej na Sorbonie  - Adres
        Różne jednostki - tymczasowe  - Adres
        Festiwal Nauki  - Adres
        Remonty budynków i budowli  - Adres
        Biuro Pełnomocnika Rektora ds Organizacji Naucz. J. O.  - Adres
        Komisja programów międzynarodowych  - Adres
        Dział sieci szkieletowej  - Adres
        Koła Naukowe  - Adres
        Instytut Języka i Kultury Polskiej "Polonicum"  - Adres
        Ogród Botaniczny - koszty  - Adres
        Rekrutacja  - Adres
        Studia Podyplomowe dla Nauczycieli ITC  - Adres
        Rewitalizacja Krakowskiego Przedmieścia  - Adres
        Zespół Naukowo-Badawczy ICM (etaty)  - Adres
        Opracowanie Programu Nauczania do Kształcenia na Odległośæ  - Adres
        Uczelniane Centrum Personalizacji  - Adres
        Żłobek  - Adres
        Obchody 200-lecia UW  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Obiekty UW
        Kampus centralny - 01  - Adres
        Kampus Smyczkowa - 02  - Adres
        Kampus Banacha - 03  - Adres
        Kampus Stawki - 04  - Adres
        Kampus Hoża - 05  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Pion Kanclerza
                     Sekretariat Kanclerza - Adres
                     Sekcja ds. Obsługi Fundacji UW - Adres
        Inspektorat BHP  - Adres
        Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej  - Adres
        Biuro Spraw Socjalnych  - Adres
                     Sekcja ds. kolonii i zimowisk - Adres
                     Sekcja mieszkań, pożyczek, hoteli - Adres
                     Sekcja ds. wczasów - Adres
                     Sekcja ds. zapomóg - Adres
                     Sekcja domów studenckich i stołówek - Adres
                     Dom Studenta nr 1 ul. Żwirki i Wigury 97/99 - Adres
                     Dom Studenta nr 2 ul. Żwirki i Wigury 95/97 - Adres
                     Dom Studenta nr 3 ul. Kickiego 9 i 12 - Adres
                     Dom Studenta nr 4 ul. Zamenhofa 10 A - Adres
                     Dom Studenta nr 5 ul. Smyczkowa 5/7 - Adres
                     Dom Studenta nr 6 ul. Radomska 11 - Adres
                     Stołówka UW - Adres
                     Dom Pracownika Naukowego - Adres
                     HERA - Adres
                     SOKRATES - Adres
                     Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku "Wrzos"(Kiry) - Adres
                     Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku "Szeligówka" (Kościelisko) - Adres
                     Ośrodek Kolonijno-Wczasowy "Bajka" w Łukęcinie - Adres
                     Stacja Terenowa Wydziału Biologii - Ośrodek Wypoczynkowy UW w Sajzach - Adres
        Biuro Gospodarcze  - Adres
                     Sekcja ds.Umów,Nieruchomości i Admin. Budynków Mieszkalnych - Adres
                     Sekcja Księgowości - kasa - Adres
                     Sekcja ds. Zieleni - Adres
                     Sekcja ds. Technik Audiowizualnych - Adres
                     Sekcja Zaopatrzenia - Adres
                     Sekcja Zabezpieczenia Obiektów - Adres
                     Sekcja Obsługi Terenu Centralnego - Adres
                     Administracja Budynku Audytorium Maximum - Adres
                     Administracja Budynku Szkoły Języków Obcych - Adres
                     Administracja Budynku Pałac Tyszkiewiczów-Potockich - Adres
                     Administracja Budynku Pałac Kazimierzowski - Adres
                     Administracja Budynku Krakowskie Przedmieście 1 - Adres
                     Administracja Budynku Karowa 18 - Adres
                     Administracja budynku Smyczkowa 11a - Adres
                     Administracja Budynku Żurawia 4 - Adres
                     Administracja Budynku Banacha 2b - Adres
                     Administracja Budynku Stary BUW - Adres
                     Administracja budynku Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów - Potockich - Adres
                     Administracja Budynku d. Centrum Informatycznego - Adres
                     Administracja Budynku Krakowskie Przedmieście 24 - Adres
                     Administracja budynku BSSoc. - Adres
                     Administracja budynku SOTO - Adres
                     Administracja budynku Zakładu Graficznego - Adres
                     Administracja Budynku Nowy Świat 69 - Adres
                     Administracja Budynku Karowa 20 - Adres
                     Administracja Budynku "Pod Wizytkami" - Adres
                     Administracja Budynku Ośrodka Dydaktycznego Ksawerów - Adres
                     Administracja Budynku Smyczkowa 14 - Adres
                     Administracja budynku Smyczkowa 11b - Adres
                     Administracja Budynku Nowy Świat 4 - Adres
                     Administracja Budynku Hoża 69 - Adres
        Dział Telekomunikacji  - Adres
                     Centralne Stanowisko Informacji Telefonicznej - Adres
        Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Warszawskiego  - Adres
        Biuro ds. Nieruchomości "Powiśle"  - Adres
        Biuro ds. Nieruchomości  - Adres
        Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej  - Adres
        Biuro ds. Nieruchomości "Ochota"  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Pion Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych
                     Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Technicznych - Adres
        Główny Specjalista ds. Ciepłowniczych  - Adres
        Główny Specjalista ds. Energetycznych  - Adres
                     Grupa Robót Elektrycznych - Adres
        Biuro Techniczne  - Adres
                     Sekcja ds. Remontów - Adres
                     Sekcja ds. Inwestycji - Adres
        Sekcja Obsługi Technicznej Obiektów  - Adres
                     Grupa Robót Budowlanych i Tapicerskich - Adres
                     Grupa Robót Sanitarnych i Stolarskich - Adres
                     Grupa Robót Ślusarskich - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Pion Zastępcy Kanclerza ds.Ekonomicznych
                     Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Ekonomicznych - Adres
        Dział Ekonomiczny  - Adres
        Samodzielne stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków  - Adres
        Biuro ds. Nieruchomości  - Adres
        Dział Gospodarki Materiałowej  - Adres
        Dział Inwentaryzacji  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Pion Zastępcy Kanclerza ds. Informatycznych
        Dział Aplikacji Komputerowych  - Adres
        Dział Sieci Komputerowych  - Adres
                     Sekcja Obsługi Informatycznej "Starej Biblioteki" - Adres
        Dział Wsparcia Informatycznego  - Adres
        Dział Serwisu Informatycznego  - Adres

Adres jednostki

Wyszukiwarka

Pion Kwestora - zastępcy Kanclerza
        Kwestura  - Adres
                     Sekcja Kosztów i Rozliczeń środków z Funduszy Strukturalnych - Adres
                     Sekcja Obrotu Gotówkowego - Adres
                     Dział Księgowości - Adres
                     Dział Ewidencji Majątkowej - Adres
                     Dział Płac - Adres
                     Dział Likwidatury i Ewidencji Księgowej - Adres
© Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, tel. (centrala) +48 22 552 00 00, NIP 525-001-12-66
Wszelkie prawa zastrzeżone. Webmaster spisu pracowników